СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ - ЗЛАТОГРАД

Сдружение за социална интеграция

Мисия на неправителствената организация

Сдружение за социална интеграция (ССИ) е сдружение с нестопанска цел, което в условията на трайно установяване на демократични принципи на управление и преход към децентрализирана и пазарна икономика се стреми със законни средства да съдейства за социална интеграция на хората в неравностойно положение, стимулиране на свободната инициатива, генериране на нови идеи, обмяна на информация, заимстване на опит от развити в това отношение общества и съдействие на връзките между България и други страни на регионално и национално ниво в социалната интеграция, търговията, промишлеността, селското стопанство, финансите, транспорта, здравеопазването, образованието, културата, спорта, туризма и местното самоуправление.

Цели на организацията

1. Да подпомага социалната интеграция на хората в неравностойно положение и младежите от Община Златоград и региона;rn2. Да организира защитата, както и да защитава интересите на хората в неравностойно положение, малдежите и членовете на сдружението пред законодателната, изпълнителната, местната власт, синдикални организации;rn3. Да насърчава хората в неравностойно положение, малдежите и своите членове, като съдейства за създаване на благоприятна икономическа среда за развитието на тяхната дейност на територията на Община Златоград и извън нея, както и да насърчава индивидуалната им предприемчивост; rn4. Да подпомага инвестиционните инициативи на хората в неравностойно положение, малдежите и членовете си; rn5. Да работи за обединяване интересите на хората в неравностойно положение, младежите и членовете на сдружението; rn6. Да предоставя и изразява общите становища на членовете си с оглед постигане на общи интереси; rn7. Да съдейства, осигурява и стимулира принципите на почтеността, честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси на хората в неравностойно положение, младежите и членовете; rn8. Да участва активно в развитието и проектите на местни структури за намаляване на безработицата; rn9. Да стимулира икономическото сътрудничество с чуждестранни организации и партньори за съвместни дейности и проекти относно социалната интеграция на хората в неравностойно положение и младежите; rn10. Да стимулира, в сътрудничество със съответните органи на територията на Общината и региона развитието на професионалното обучение в производствените фирми за повишаване жизнения стандарт на населението и подпомагане на лицата в неравностойно положение и младежите, чрез ангажирането им в различни програми; rn11. Да стимулира гражданското участие в местното самоуправление ;rn12. Да подпомага социалните дейности, здравеопазването, образованието, науката, културата, спорта и туризма в община Златоград и региона;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info